Gurgaon: 0124-4385306 | 9650011233 | info@pythagurus.com

Success Stories: GMAT

Ranjit ————————–780
Manoj ————————–780
Sidharth ———————–770
Amit( Kadyan) —————-770
Jasjit —————————770
Mohit Sangwan —————-770
Karthyk ————————770
Venkat Ayosla —————–760
Neha —————————760
Priyanka Sharma ————–760
Suparna ————————760
Karthik ————————-760
Amit —————————-760
Raji( Varghese ) —————760
Manik —————————760
Agasthaya ———————760
Abhishek ———————-750
Sandeep ———————–750
Karan ————————–750
Puneet ————————-750
Rajeev ————————-750
Vidyesh ————————750
Vikram ————————-740
Sajid —————————740
Lokesh ————————-740
Ajay Ahuja ——————–730
Arka ————————-730
Ashim —————————-730
Bhawana Dagar —————730
Gaurav Mann ——————-730
Shivang ————————720
Vicky Sachdeva —————720
Ayan —————————-720
Jatin ———————–720
Raj ——————————720
Sandeep Sharma —————720
Deepak ————————-710
Ritesh ————————–710
Varun —————————710
Pranvat ————————-710
Joseph ————————–710
Nikhil Kumar ——————700
Prayag ————————–710
Priya —————————-700
Nikhil —————————-700
Puneet( Kathuria ) ————-700
Shilpi ) ————————–700
Manu Ramesh ——————700
Reena —————————690
Amit —————————–690
Rahul —————————690
Smriti —————————690
Sunil —————————-690
Avdesh ————————-690
Neha ( Sharma ) ————–680
Anurag ————————-680
Anil ——————————680
Amit( Bisht) ——————–680
Randeep ————————680
Rishab Garg ——————-670
Vidhi —————————-670
Sonali —————————660
Sneha —————————650
Mayank kumar —————–650
JP Singh ————————650
Raj Thakur ———————650
Dr Tarun————————-640

Get Quick Enquiry


Considering a TOP Tier MBA Program?

Get in touch with us for a FREE 30 Minute Consulting


↑ Back To Top ↑