Gurgaon: 0124-4385306 | 9650011233 | info@pythagurus.com

Get Quick Enquiry


Success Stories

Success Story: GMAT
Ranjit ——————780
Manoj ——————780
Sidharth —————770
Amit( Kadyan) ——–770
Jasjit ——————770
Karthyk —————770
Mohit Sangwan ——–770
Priyanka Sharma —–760
Suparna —————760
Neha ——————760
Venkat Ayosla ———760
Gaurav Mann ———730
Sandeep Sharma —–720
Deepak —————710
Nikhil Kumar ———700
Rishab Garg ———–670
Mayank kumar ———650
Read More..

Success Story: GRE
Rakesh Kumar ——-330
Tarika Sharma ——-329
Amit Sharma ———328
Yogita Chaudhary —-328
Alok Jain ————–327
Parul Jindal ———–326
Majoj Sharma ——–326
Piyush Khanna ——-325
Shyamali Chatterjee-325
Suhail Oberou ——–324
Read More..

Success Story: SAT
Manish Tiwari ——-2320
Abhijit Pal ———–2320
Sumit Bhardwaj —-2310
Jackson ————–2310
Ayesha —————2300
Kapil Sharma ——–2290
Vikash Gupta ——–2280
Vinay Solanki ——–2280
Prashant Trivedi —–2270
Puneet ————–2270
Read More..

Considering a TOP Tier MBA Program?

Get in touch with us for a FREE 30 Minute Consulting


↑ Back To Top ↑